Algemene voorwaarden

Specialist in huisdiermarketing | Advies | Coaching | Schrijver | Spreker

Mindpet is een eenmanszaak opgericht en gedreven door Sandra Kunz. Met een vast team van freelancers helpt ze sinds 2019 ondernemers binnen de huisdierenbranche hun ideale klant te ontdekken, ze daadwerkelijk te bereiken en te binden. Zo word jij als ondernemer steeds klantgerichter (of baasjesgerichter als je je richt op consumenten), waardoor je meer mensen uit je doelgroep bereikt met waardevolle kennis en producten. Uiteraard passend bij de bewezen behoeften van huisdieren. Omdat alle huisdieren welzijn verdienen!

Top dat je een bezoekje brengt aan deze algemene voorwaarden en de tijd neemt om deze door te lezen. Hoewel je waarschijnlijk niet staat te springen om de kleine lettertjes door te nemen, toch is het slim om dat even te doen. Onze afspraken worden zo voor jou geheel duidelijk en misverstanden worden voorkomen.

1. Leuk je te ontmoeten!

Nog even voorstellen: Mindpet is een eenmanszaak van Sandra Kunz, gevestigd in het historische ’s-Hertogenbosch aan Eikendonkplein 24 (5215XL) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75876361. Het BTW nummer is NL001286399B14. Mindpet is ook wel bekend onder de handelsnaam Mindpet Marketing.

Ik vind het fijn om laagdrempelig samen te werken. Je mag me dan ook altijd een berichtje sturen als je iets wilt vragen, melden of iets met me wilt delen. Stuur me een e-mail sandra@mindpet.nl of een bericht via WhatsApp op nummer 085 – 004 9677.

2. De betekenis van woorden

 • Aanbieding: De rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 • Offerte: Elke aanbieding van Mindpet die wordt gedaan aan opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 • Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Mindpet geleverd wordt.
 • Opdrachtgever, koper oftewel ‘wederpartij’: De (rechts)persoon met wie Mindpet de overeenkomst sluit. Jij dus. In deze algemene voorwaarden spreken we je ook aan met je/jij/jou/jouw of andere taalkundig gebruikelijke aanspreekvorm.
  Indien Mindpet een samenwerking aangaat met een freelancer, zzp’er of ander bedrijf, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing en moet opdrachtgever worden gelezen als opdrachtnemer en is Mindpet de opdrachtgever.
 • Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: Alle communicatie tussen Mindpet die betrekking heeft op de opdracht zowel per post, elektronisch of via social media (een DM via Instagram bijvoorbeeld).
 • Gebruik: Het verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.
 • Overeenkomst: De afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, Mindpet en opdrachtgever waarin omschreven staat welke dienst of product Mindpet tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 • Overmacht: Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mindpet geen invloed kan uitoefenen en waardoor Mindpet niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  Werkstakingen in het bedrijf van Mindpet of van derden, ziekte van de medewerker van Mindpet die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijvingen” daaronder begrepen. Mindpet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mindpet haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Partijen: Mindpet en de opdrachtgever samen. In deze algemene voorwaarden spreken we deze partijen ook aan als wij/we/ons.
 • Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, projectprijs, fixed fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

3. Algemeen

 1. Mindpet richt zich op het helpen van ondernemers binnen de huisdierenbranche hun ideale klant te ontdekken, ze daadwerkelijk te bereiken en binden. Hoe? Door masterclasses, sparringsessies & coaching om nog klantgerichter te worden. Diensten worden zowel online als in real life aangeboden. Alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Mindpet en Opdrachtgever, waarop Mindpet heeft aangegeven dat algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 4. Alle opdrachten aan Mindpet worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Mindpet.
 5. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Mindpet, verklaar je kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ga je akkoord met deze voorwaarden. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Mindpet altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.
 6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Mindpet, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen ons niet schriftelijk is afgeweken.
 7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan bespreken we de uitleg ervan.
 8. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die we in het kader van onze overeenkomst van elkaar hebben gekregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 9. Hanteer je zelf ook algemene voorwaarden? Wees je er dan van bewust dat jouw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en door Mindpet uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. We gaan samenwerken onder de voorwaarden van Mindpet.

4. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van Mindpet inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen, etc.
 2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht is, wat de duur ervan is, en wat de gevraagde vergoeding is. Na aanvaarding kun je de opdracht niet zonder mijn toestemming wijzigen.
 3. Mindpet kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een overduidelijk een vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en verplichten jou tot niets, tenzij in het aanbod iets anders staat. Kortom, je zit nergens aan vast voordat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 5. Heb je een kennismakingsgesprek gehad met Mindpet en wil je nog even nadenken over de samenwerking? Het aanbod van Mindpet op dat moment blijft maximaal 7 dagen geldig. Mindpet heeft te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 6. Alle bedragen genoemd in aanbiedingen of offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 7. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. Jij bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Mindpet verstrekte gegevens waarop het aanbod is gebaseerd.
 9. Mindpet heeft het recht om digitale diensten/producten op elk moment terug te trekken. Beschikbaarheid van digitale diensten en producten die op de website worden aangeboden zijn dus niet gegarandeerd. 

5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Mindpet zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en kunde en de eisen van goed vakvrouwschap uit te voeren.
 2. Jij bent, als dit van toepassing is, verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt op zowel eigen initiatief of op verzoek van Mindpet.
 3. Mindpet heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat jij aan de verplichtingen van artikel 5 lid 2 en/of aan betalingsverplichtingen naar Mindpet hebt voldaan.
 4. Mindpet komt met jou een termijn overeen waarbinnen producten of diensten geleverd worden, tenzij sprake is van een langlopende opdracht.
 5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Mindpet heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen als de situatie daarom vraagt. Hierbij wordt vanzelfsprekend zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.
 7. Jij kunt jouw verplichtingen en/of gemaakte afspraak niet zomaar opschorten. Wanneer jij een afspraak, zoals een sessie, workshop, training, mastermind, lezing of presentatie wilt verplaatsen, moet dat altijd in overleg met Mindpet. Mindpet mag voor het opschorten of verplaatsen kosten in rekening brengen die gelijk zijn aan het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 8. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een uur, dag(deel), enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.
 9. De overeenkomst kan door jou niet worden opgezegd. Betalingsverplichting blijft volledig bestaan, ook als jij geen gebruik meer wenst te maken van de overeengekomen producten of diensten.
 10. Als na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat je nog recht hebt op bepaalde onderdelen van een programma, zal Mindpet jou hier uiterlijk tweemaal per e-mail aan herinneren. Als je aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen alle rechten te vervallen.
 11. Als je na de looptijd van de overeenkomst aan de aangeleverde documenten nog wijzigingen wilt laten verrichten die meer dan 15 minuten in beslag nemen, of die een inhoudelijke wijziging betreffen, worden deze uitgevoerd tegen aanvullende vergoeding op basis van het dan geldende uurtarief.
 12. Voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Mindpet is dat je minimaal 18 jaar oud en volledig handelingsbekwaam bent.

6. Inschakelen van derden

 1. Mindpet heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als dit is vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst. In dit verband zijn de artikelen 7:404; 7:407, lid 2 en artikel 6:76 van ons Burgerlijk Wetboek uitgesloten.
 2. Als Mindpet derden inschakelt die van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal zij dat zo nodig met de opdrachtgever communiceren.

7. (Online) masterclasses, mastermind, cursussen of vergelijkbare diensten

 1. Als hierna over online cursus gesproken wordt, worden daarmee alle vergelijkbare producten bedoeld, zoals online trainingen, masterclasses, presentaties, huisdierondernemer mastermind, huisdierondernemer livedag, sparringsessies, coachingsessies, die via de website van Mindpet worden geleverd.
 2. Nadat je toegang hebt gekregen tot de online cursus, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk.
 3. Voor cursussen die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, op locatie of online, waarvoor jij op een specifieke datum en tijdstip aanwezig moet zijn, is het ontbindingsrecht uitgesloten. Je hebt ook geen recht op enige restitutie of schadevergoeding wanneer je, om welke reden dan ook, niet aanwezig kunt zijn. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan een ticket voor een nieuwe datum). Dit dient altijd schriftelijk of per e-mail te zijn overeengekomen met Mindpet.
 4. Deelname aan een online cursus is persoonsgebonden. De inhoud van de cursus en de inloggegevens mogen nooit met anderen gedeeld worden, ook niet aan collega’s of werknemers. Wanneer Mindpet het vermoeden heeft dat hier sprake van is, mag Mindpet de toegang tot de cursus blokkeren. Als je met meerdere personen gebruik wenst te maken van de cursus, neem je hiervoor eerst contact op met Mindpet.
 5. Jij bent verantwoordelijk om zelf te zorgen voor een goede internetverbinding en benodigde apparatuur (zoals een laptop) om onze overeenkomst na te komen.
 6. Je krijgt tenminste 12 maanden na inschrijving voor de online cursus, toegang tot de online cursus, tenzij vooraf anders vermeld.
 7. Online cursussen kunnen worden gewijzigd en aangevuld. Wijzigingen geven geen recht op schadevergoeding of restitutie van het eerder betaalde.
 8. Mindpet zal zich inspannen de online cursus naar beste inzicht, kennis en kunde en de eisen van goed vakvrouwschap samen te stellen. Mindpet geeft geen garantie dat jij na het volgen van de cursus in staat bent het geleerde in praktijk te brengen en kan geen garanties bieden met betrekking tot mogelijk te behalen resultaten.
 9. Mindpet mag de website en cursus (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang tot de cursus tijdelijk beperken wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor onderhoud. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding of restitutie van het eerder betaalde.
 10. Een online cursus kan worden opgenomen. Deze opname krijg je na de cursus binnen 5 dagen toegestuurd in de vorm van een mail met URL. In de mail wordt vermeld hoelang de opname minstens te bekijken is.
 11. Informatie die tijdens een traject, mastermind of online event wordt gedeeld, zal vertrouwelijk worden behandeld. Mindpet vindt het belangrijk dat er een veilige sfeer wordt gecreëerd.
 12. Mindpet heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren of een voorstel te doen ten aanzien van een eventuele alternatieve datum of mogelijkheid.
 13. Bij annulering door Mindpet heb je recht op restitutie van het al betaalde bedrag als je niet van de alternatieve mogelijkheid gebruik kan maken.

8. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Op alle geleverde documenten, artikelen, cursussen, digitale producten en diensten rust een intellectueel eigendomsrecht, zoals merkrecht en/of auteursrecht. Alleen Mindpet heeft de bevoegdheid om deze stukken op deze wijze te gebruiken.
 2. Mindpet heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer jij het resultaat zonder vermelding van naam van Mindpet openbaar wilt maken of wilt verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming van Mindpet gevraagd.
 3. Alle stukken met intellectueel eigendomsrecht mogen niet zonder toestemming van Mindpet, op welke wijze dan ook, worden gedeeld met derden. Wanneer Mindpet het vermoeden heeft dat hier sprake van is, mag Mindpet de toegang tot bijvoorbeeld de cursus blokkeren.
 4. Mindpet behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Mindpet mag daarbij vertrouwelijke informatie niet met derden delen.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als Mindpet geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 6. De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Mindpet zijn aangegaan of op enige manier opdrachten voor Mindpet uitvoeren.

9. Overmacht

 1. Wanneer er sprake is van overmacht is Mindpet niet verplicht om afspraken naar jou na te komen. Bij overmacht gaat het om gehinderd worden zonder dat de schuld te wijten is aan Mindpet.
 2. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt kan Mindpet de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden, naast bepalingen uit artikel 11, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als Mindpet ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Mindpet het recht om de nagekomen diensten afzonderlijk te factureren. Je bent verplicht deze factuur te voldoen als zijnde afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van overmacht zal Mindpet zich naar redelijkheid inspannen om jou op verzoek te voorzien van een alternatieve oplossing.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. Mindpet houdt een betalingstermijn aan van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
 2. Facturatie gebeurt altijd vooraf aan de dienstverlening, tenzij we hier van de voren andere afspraken over hebben gemaakt.
 3. Voor sommige diensten bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit wordt altijd in overleg gedaan.
 4. De eventuele kosten die Mindpet voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan jou doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
 5. Als je de betalingstermijn hebt overschreden, dan ben je als opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Mindpet zal een aanmaning tot betaling sturen. Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan de verplichtingen hebt voldaan, ben je de wettelijke rente van 2% per maand plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
 6. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Mindpet het recht om de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten.
 7. Wanneer artikel 10 lid 4 zich voordoet, heeft Mindpet het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren.
 8. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.
 9. Mindpet heeft het recht om de opdracht meteen te stoppen of te annuleren, wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Je hebt dan nog steeds een betaalverplichting.
 10. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering gemeld te worden bij Mindpet. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. Bij bestaande klanten kan Mindpet besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

11. Ontbinding, opschorting en annuleringsvoorwaarden

 1. Zowel Mindpet als jij hebben het recht om de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden, wanneer ten aanzien van de andere partij 1) een verzoek tot faillissement, 2) (voorlopige) surseance, 3) of schuldsanering, wordt ingediend. Mindpet heeft geen enkele verplichting van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 2. Je hebt het recht de opdracht enkel schriftelijk of per e-mail te annuleren. Annulering is een feit als Mindpet de ontvangst van annulering heeft bevestigd. Als moment van annuleren geldt de datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annuleringsmail.
 3. Mindpet heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Bestaande uit:
  1. Wanneer al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
  2. Wanneer nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering. Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten. Tussen 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten. Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.
 4. De voorwaarden in dit artikel gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmacht-situatie van jouw kant.
 5. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft Mindpet het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten, et cetera.
 6. Alleen Mindpet heeft het recht hierover met jou alternatieve afspraken te maken.
 7. Mindpet heeft het recht een afspraak te annuleren of te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst of als er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
 8. Mindpet heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – jouw deelname te weigeren, in welke gevallen jij het recht hebt op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.
 9. Mindpet is bevoegd om de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
  1. Jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Mindpet ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Als je bij het sluiten van de overeenkomst verzocht bent om zekerheid te stellen voor de voldoening van jouw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. Of als door de vertraging aan jouw kant niet langer van Mindpet kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  5. Verder is Mindpet bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich omstandigheden voordoen die van bepaalde aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mindpet kan worden gevergd.
 10. Als jij de in de overeenkomst afgesproken verplichtingen niet nakomt en deze ontbinding rechtvaardigt, dan heeft Mindpet het recht de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl jij als opdrachtgever, wegens wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 11. Is Mindpet toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Mindpet zich naar redelijkheid inspannen om afspraken alsnog na te komen. Mindpet zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

12. Aansprakelijkheid

 1. Mindpet is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van werkzaamheden of uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.
 2. Mocht Mindpet aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Mindpet beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht met een maximum van 1.000 euro. Althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Mindpet is ook beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Mindpet uitkeert, vermeerderd met het voor Mindpet geldende eigen risico.
 4. Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komen nooit voor rekening van Mindpet.
 5. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt nooit voor rekening van Mindpet.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen wanneer deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter in behandeling zijn genomen.

13. Klachten

 1. Wanneer er sprake is van een klacht over Mindpet, dan kan je deze klacht binnen zeven dagen na constatering schriftelijk indienen bij Mindpet. Je ontvangt binnen drie dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht) een reactie van Mindpet.
 2. Wanneer de klacht gegrond is, zal Mindpet zo snel mogelijk met een redelijke oplossing komen.
 3. Klachten geven jou niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 4. Klachten over geleverde diensten kunnen voor jou nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

14. Geheimhouding en privacy/AVG

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geld niet wanneer 1) Mindpet verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan, 2) De informatie algemeen bekend wordt; 3) Mindpet optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Je bent verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen eventuele deelnemers onderling te waarborgen.
 5. Persoonsgegevens worden door Mindpet zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Mindpet houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

15. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. Mindpet heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Mindpet.

16. Geschillenregeling

 1. Van een geschil is sprake wanneer één van de partijen dat stelt.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd om van het geschil tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Mindpet behoudt het recht om een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.
 4. Mocht de bevoegde rechter uitspraak doen dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.
 5. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

"Waar moet ik beginnen?!"

Download het gratis e-book ‘Betalende huisdiereigenaren ZONDER opdringerig te zijn’ en ga met de 3 tips aan de slag!

Zwangerschapsverlof

Op dit moment zit Mindpet tussen de knuffeldieren. Ik ben met zwangerschapsverlof tot eind 2024. Marketingcoaching of -advies nodig voor jouw huisdierbedrijf? Ik neem contact met je op na mijn verlof! Laat in dat geval hieronder je gegevens achter of stuur een bericht via WhatsApp.

Chat openen
Hi welzijnsgerichte ondernemer! Wat leuk dat je hier bent en tof dat je op zoek bent naar mogelijkheden om jouw bedrijf en ondernemerskills te laten groeien 🤩

Heb je een vraag? Stel gerust!